දැනුමට යමක්

2023 වසරේ අපිට ඉහළින් ඇති අහස වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට!

2023 වසරේ අපිට ඉහළින් ඇති අහස වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට!

2023 අවුරුද්දේ මාස හතරකුත් මේ වෙද්දි ගෙවිල ඉවරයි. අපේ රටේ වගේම, අනිත් රටවල්වලත් සිදුවන කාලගුණ, දේශගුණ, දේශපාලනික සහ සමාජීය වෙනස්කම්...

Recommended