දිවියට සවියක්

Degree Selection

අපිට වඩාත් ගැළපෙන උපාධි පාඨමාලාවක් හෝ වෙනත් පාඨමාලාවක් තෝරාගන්නේ කොහොමද?

අධ්‍යාපනය කියන්නෙ ඕනෑම මනුශ්‍යයකුගේ ඉදිරි ගමන තීරණය කරන්න බෙහෙවින්ම බලපාන සාධකයක්. ඒ නිසාම තමයි නොමිලේ හෝ මුදල් ගෙවා ලබාගන්නා කුමන...

Interview Skills

සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට බය නැතුව යන්නේ කොහොමද?

සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කියන්නේ රැකියාවක් හොයාගන්න යන ගමනක්ම නෙවෙයි. එය එක්තරා ආකාරයකින් රැකියාව පිළිබඳව තොරතුරු, ආයතනය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න යන ශිල්පීය...

Recommended